Trợ giúp khôi phục mật khẩu

Bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng những cách sau

Để đặt lại mật khẩu của mình, hãy nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào hệ thống.

Để đặt lại mật khẩu của mình, hãy điền số điện thoại mà bạn đã đăng ký.

Hủy bỏ